BİZE ULAŞIN
TELEFON & FAKS

+90 (232) 463 50 04
+90 (232) 463 32 03 (Fax)

ADRES

Şehitler Caddesi, No:18/4, Kat:4, Daire: 401-402, Key Plaza, Alsancak, Konak/İZMİR

İletişim Formu

Sorularınız ve daha fazlası için iletişim formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Gümrük müşavirleri, Gümrük Kanunu’nda belirtilen eğitim, staj, belli suçlardan ceza almamış olmak ve yapılan mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmak gibi şartları taşıyan, kanundan aldıkları yetkiler çerçevesinde gümrük işlemlerinin yerine getirilmesinde ehliyet sahibi, mesleki yetkinliğe sahip meslek mensuplarıdır. Müşavirler, münhasıran gümrük idarelerinde dolaylı temsilci sıfatıyla iş takip etmek üzere yetkilendirilmişlerdir.

Gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi, Ticaret Bakanlığı’nca uygun görülmesi halinde onaylanmak suretiyle uygulamaktadır. Asgari ücret tarifesinin altında bedel almak, disiplin suçu oluşturmaktadır.

Kabahatler Kanunu gereğince, şartların oluşması halinde, Gümrük Kanunu’nda yer alan para cezaları, aynı zamanda gümrük müşavirine uygulanabilir.

 

İthalat Rejimi Kararının 8 inci maddesinde belirtildiği üzere, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilirler. Ancak, özel anlaşmalara dayanan ithalatta, kitap ve diğer yayınların ithalatında ve ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Ekonomi Bakanlığınca perakende satışına izin verilen malların ithalatında vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz.

İhracat Rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

Dahilde işleme rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır.

 

Mahreç kelimesinin sözlük anlamı “çıkış yeri”dir. Kabaca bir tanımlama ile gümrük işlemlerinde sıkça kullanılan mahrece iade, “bir eşyanın geldiği yere (çıkış ülkesine/ticaretin yapıldığı ülkeye) geri gönderilmesi”ni ifade etmektedir. Eşyanın mahrece iade işlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:2) (Seri No:3) (Seri No:4) çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda, ithal edilen eşyanın mahrece iadesi ancak aşağıdaki koşullardan herhangi birini taşıması halinde gerçekleştirilebilir;

– Eşyanın gümrüğe sunulmuş ve henüz rejim beyanında bulunulmamış olması halinde,

– Antrepo rejimi hükümlerine göre antrepo beyannamesi tescil edilmiş olması halinde,

– Eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edilmiş olmasıyla birlikte eşyanın serbest dolaşıma girmemiş olması halinde,

– Eşyanın serbest dolaşımda olduğu; ancak, serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılmasına karşın geçici depolama yerinden veya antrepodan çekilmediği hallerde.

Bu hallerden hiçbirine uygun olmayan eşyanın geri gönderilmesi ihracat veya yeniden ihracat hükümlerine göre tamamlanır.

Eşyanın mahrece iade edilmesine ilişkin talep ilgili gümrük idaresine yapılmalıdır.

Birden fazla kişinin, bir borç veya zararın tamamının ödenmesi sorumluluğundan, zincirleme şeklinde ve tek başına sorumlu olması haline müteselsil sorumluluk adı veriliyor.

Dış Ticaret kuruluşlarının , konu Gümrükleme Hizmetleri ve Gümrükleme firması seçimi olduğunda dikkat etmesi gereken en önemli hususlar aşağıda sıralanmıştır.

  • Deneyimli , Uzman, Yetki belgeli profesyonellerden oluşan, doğru yönlendirme sorumluluğuna sahip, etik ilkeler ve ahlaki değerlere uyan, güvenilir bir kadro.
  • Butik hizmet anlayışı.
  • Hızlı işlem sonuçlandırma ve problem çözme yeteneği.
  • Büyük ölçekli kuruluşlara hizmet sunma tecrübesi.
  • Teknolojik altyapı.
  • İş sahiplerinin ticari menfaat ve yasal haklarının korunmasına özen.