tr015

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı İlave Gümrük Vergisi – Ek Mali Yükümlülük

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyeti sağlanan ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi ile ek mali yükümlülük uygulamalarına ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ekte yer alan 18/06/2020 tarihli ve E.1660664 sayılı yazıda özetle,
Muhtelif yatırımcılar tarafından, ilgili gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemlerinin, ilave gümrük vergisi ile ek mali yükümlülüklerden muaf tutulup tutulmadığına ilişkin Bakanlıklarından konu hakkındaki görüşlerinin talep edildiği,
Daha önce Bakanlığımıza intikal ettirilen 21/09/2017 tarihli ve 101468 sayılı yazılarında, ilave gümrük vergisinin müstakil bir vergi olmayıp, Bakanlar Kurulu Kararları (hali hazırda Cumhurbaşkanı Kararı) ile mevcut gümrük vergisi oranlarında artış yapılması niteliğinde olmasından dolayı, teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyeti sağlanan ürünlerin ithalatında, ilave gümrük vergisine yönelik bir tahsilatın yapılamayacağının değerlendirilerek, keyfiyet hakkında ilgili gümrük idarelerinin bilgilendirilmesinin talep edildiği,
Diğer taraftan, 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da; ithalat işlemlerine yönelik olarak sadece gümrük vergisi ile katma değer vergisi muafiyetinin düzenlenmekte olup, 2976 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenen “ek mali yükümlülüklere” ilişkin bir muafiyete yer verilmediği, belirtilerek yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, konu hakkında ilgili gümrük idarelerinin bilgilendirilmesinde yarar görülmekte olduğu ifade edilmektedir.